Oslava v Čučicích

Po velkém suchu v letech 2014-15 se Povodí Moravy s. p. rozhodlo vypsat veřejnou zakázku na zpracování technickoekonomické studie realizace vodního díla Čučice na řece Oslavě. O této přehradě se mluvilo už od 50. let minulého století. Na rozdíl od přehrady Pěčín leží Čučice na území, které je vhodné pro akumulaci povrchových vod a které bylo v roce 2011 Ministerstvem zemědělství zařazeno do Generelu LAPV. (Generel LAPV stanovuje soubor 65 lokalit vhodných pro rozvoj vodních zdrojů. Plochy těchto lokalit jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod a mohou sloužit jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu, především pro zajištění zdrojů pitné vody a snížení nepříznivých účinků povodní.) Přehrada Čučice měla sloužit jako protipovodňové opatření a také jako zásobárna chladicí vody pro jadernou elektrárnu Dukovany.

Foto Tomáš Bergr

Vodní dílo Čučice se mělo nacházet na řece Oslavě, mimo jiné i v místech Přírodního parku Oslava a Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice. Údolí Oslavy a Chvojnice je jedna z největších přírodních rezervací v ČR. Najdeme zde množství turistických cest, ale i rozmanité spektrum cenných přirozených i přírodě blízkých biotopů. Mezi nejvýznamnější druhy obývající toto území patří jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), lomikámen trsnatý křehký (Saxifraga rosacea subsp. sponhemica), křivatec český (Gagea bohemica), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), údolníček žebernatý (Vallonia costata), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta), pakudlanka jižní (Mantispa styriaca), ploskoroh pestrý (Ascalaphus macaronius), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) či užovka podplamatá (Natrix tessellata).

Nejúčinnějším prostředkem v boji proti přehradě se nakonec stala petice, pod kterou se podepsalo přes 24 000 občanů. K propagaci celé kauzy velmi přispěla facebooková stránka Zachraňme údolí Oslavy, ale i angažovanost známých osobností. Například kapela Kamelot vydala píseň Poslední ráj s videoklipem jako projev podpory zachování jedinečné přírodní rezervace na řece Oslavě. V obci Oslavany se také konal protestní meeting „Zachraňme údolí Oslavy“ s doprovodným hudebním programem. Petice se nakonec dostala až do petičního výboru Poslanecké sněmovny a po veřejném projednání mělo dojít k splnění jejich požadavků. O výstavbě přehrady v Čučicích se momentálně už neuvažuje, nicméně je tato lokalita nadále v Generelu LAPV.

K naší výzvě za záchranu Bečvy se připojilo již1617 lidí. Připojte se i vy!