Zdobnice v Pěčíně

V roce 2015 se vláda rozhodla znovu obnovit projekt na výstavbu přehrady Pěčín v Královehradeckém kraji. Hlavními důvody bylo přetrvávající sucho a nutnost zajištění dostatku pitné vody v období klimatické změny. Samotná studie proveditelnosti vyšla na 1,4 mil. a následná předprojektová příprava 5,25 mil. Kč.'

Foto Tomáš Bergr

Údolí říčky Zdobnice se nachází v I. zóně Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Dále zde leží Evropsky významná lokalita CZ0520604 Zdobnice – Říčka. Díky nepřístupnosti terénu se zde dochovaly rozsáhlejší porosty lesů přirozeného druhového složení, významné jsou především suťové lesy. Pozoruhodná jsou mechová společenstva vlhkých skal. Vyznačuje se výskytem řady montánních druhů, které sestupují z hor podél toků, např. kýchavice bílá Lobelova (Veratrum lobelianum), violka dvoukvětá (Viola biflora).

Foto Tomáš Bergr

Zdobnice a Říčka jsou obývány silnými populacemi mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Bylo zde zjištěno celkem 352 druhů motýlů (Lepidoptera), z nichž některé jsou poprvé udávány v Orlických horách a podhůří (Choreutis myllerana, Ancylis upupana, Cydia nigricana, Alcis maculata forma balstelbergeri). Z významných ptáků byli zjištěni čáp černý (Ciconia nigra), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius) a ledňáček říční (Alcedo atthis). Zaznamenán byl netopýr velký, velkouchý a černý (Myotis myotis, Myotis bechsteinii a Barbastella barbastellus).

Více informací o lokalitě

V případě výstavby vodní nádrže Pěčín by bylo údolí řeky Zdobnice zaplaveno, kolem přehrady mělo být ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se zakázaným vstupem fyzických osob a tato cenná lokalita by zanikla.

Proti přehradě se spojila řada lidí – odborníci na danou problematiku, starostové okolních obcí i široká veřejnost. Experti poukázali na chyby ve studii a navrhli přírodě bližší alternativy. Jedním z nejlepších řešení je zejména revitalizace říční krajiny a snaha udržet vodu v ní – ve východních Čechách je řada významných zdrojů podzemní vody, které mohou poskytovat pitnou vodu. V okolí se také nachází několik už postavených vodních děl, ze kterých lze vodu čerpat. Důležitou roli v boji proti přehradě sehrála zejména osvěta veřejnosti prostřednictvím webových stránek, facebookových stránek a veřejných debat. Lidé svůj nesouhlas mohli vyjádřit také pomocí elektronické či písemné petice.

Příprava výstavby přehrady Pěčín je momentálně zastavená.

K naší výzvě za záchranu Bečvy se připojilo již1617 lidí. Připojte se i vy!